Categories
News

กรุงปักกิ่งเล็งขยายเครือข่ายขนส่งทางรางเป็น 1,600 กม. ภายในปี 2578

คณะกรรมการการวางแผนและทรัพยากรธรรมชาติ แห่งเทศบาลกรุงปักกิ่ง การคาดการณ์ว่า เครือข่ายเส้นทางขนส่งทางรางของกรุงปักกิ่งจะมีระยะทางรวมอย่างน้อย 1,625 กิโลเมตร ภายในปี 2578

เป้าหมายดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ ในแผนเครือข่ายขนส่งทางรางของกรุงปักกิ่งประจำปี 2563-2578 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยรัฐบาลกลาง เมื่อไม่นานมานี้ ปัจจุบันเครือข่ายขนส่งทางรางในเขตเมืองและเขตชานเมืองของกรุงปักกิ่ง มีระยะทางรวมอย่างน้อย 783 กิโลเมตร และ 365 กิโลเมตรตามลำดับ

นอกจากนี้ แผนการข้างต้นยังเสนอการเพิ่มสัดส่วนการเดินทางทางราง ในภาคขนส่งสาธารณะของกรุงปักกิ่ง โดยส่งเสริมการขนส่งทางรางให้ครองสัดส่วนไม่น้อยกว่า 27% ของระบบการขนส่งสาธารณะ ในเขตใจกลางเมืองและศูนย์กลางย่อยของกรุงปักกิ่ง

ทั้งนี้ เทศบาลกรุงปักกิ่งยกให้เครือข่ายการขนส่งทางราง เป็นแนวทางการขนส่งที่ปลอดภัย สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรภายในเมือง และลดการปล่อยมลพิษด้วย