Categories
Health News

ทดสอบยาที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง

การทดสอบยาที่ทราบว่าช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้แสดงให้เห็นความสำเร็จในช่วงต้นในการลดอาการของจังหวะการรับรู้ที่เฉื่อยชาในชายและหญิง 38 คนที่มีอาการสมาธิสั้น กลุ่มอาการต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเพ้อฝันอย่างต่อเนื่อง ความเหนื่อยล้า และความเร็วในการทำงานที่ช้า ยากระตุ้นลดลง 30 เปอร์เซ็นต์จากอาการที่รายงานด้วยตนเองของจังหวะการรับรู้ที่เฉื่อยชา